ជួនកាល​របស់​អ្វី​មួយ​វា​មាន​ជា​របស់​សាមញ្ញ​នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​សម្លឹង​ឃើញ​ថា​វា​មាន​ភាព​ស្មើល្អ​ឥតខ្ចោះ​មិន​ថា​ជ្រុង​ពណ៌ឬ​រូប​រាង​វា​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​របស់​ទាំង​នោះ​ហាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អ្នក​អោយ​សម្លឹង​មើល​វា​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត​ ជាក់​ស្ដែង​វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​នេះ​សុទ្ធ​តែ​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​ល្អ​ឥតខ្ចោះ​វា​រៀង​ខ្លួន​តែ​ម្ដង ។

ស្រមោលថ្ងៃ

A post shared by Harimao Lee (@harimaolee) on

A post shared by A Map A Day (@amapaday) on

A post shared by Adam Hillman 🌈 (@witenry) on

A post shared by Adam Hillman 🌈 (@witenry) on

A post shared by Harimao Lee (@harimaolee) on

Loading...
SHARE