មនុស្សភាគច្រើនពេលដែលមើលរូបទាំងនេះភ្លាម នឹងប៉ានស្មានថាវាគឺជារូបកាត់តតាមកម្មវិធី Photoshop ១០០ ភាគរយ ប៉ុន្តែជាក់សម្ដែងពួកវាគឺជារូបថតដែលថតបានពិតៗ មិនធ្លាប់ស្គាល់រស់ជាតិ Photoshop ឬ កាត់តឡើង ។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យរូបទាំងនេះអស្ចារ្យ ដូចជាការកាត់តបែបនេះ ក៏ព្រោះតែជំនាញរបស់អ្នកថត ភាពរហ័សរហួន និងភាពចៃដន្យ រួមផ្សំគ្នា ជាពិសេសគឺការចូលរួមពីបាតុភូតុធម្មជាតិ ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

Loading...
SHARE