ធម្មជាតិបានបង្កើតអោយមនុស្សជាភេទដែលមានភាពរឹងមាំហ៊ានប្រឈមនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានចំពោះមុខ ប៉ុន្ដែភាពក្លាហានក៏មានកម្រិតផងដែរ តែដោយឡែកសម្រាប់បុរសមួយចំនួនខាងពួកគាត់អាចនិយាយថាលើសពីក្លាហានគឺដល់ថ្នាក់យកជីវិតប្រថុយប្រថាននិងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ ។

Loading...
SHARE