អាហារជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានគេបង្កើតចេញពីទៅតាមតំបន់ ឬ ប្រទេសនីមួយៗ ដូចនេះពេលខ្លះអាហារបរទេសមួយចំនួនអាចនឹងមានរបៀបទទួលផ្សេងៗដែលយើងមិនដឹង ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាជប៉ុន និងអាមេរិកទាំង ១២ មុខ ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវចេះពីរបៀបទទួលទានវា ។ តោះអីញ្ចឹងរៀនពីរបៀបទទួលទានវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នា ៖

១ ការចាក់ទឹកស៉ីអ៉ីវ

 

២ Wasabi

 

៣ Sashimi

៤ Sushi

៥ Rolls

៦ Pasta

៧ Adjarian khachapuri

៨ Burger

ប្រភព ៖ Brightside.me

Loading...
SHARE