ការច្នៃប្រឌិតមិនមែនទាល់តែបង្កើតរបស់ធំដ៉ំនោះទេ គ្រាន់តែការធ្វើឲ្យអ្វីមួយកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន មិនថាតូចតាច ឬ ធំដ៉ំនោះទេ ។ រូបភាពទាំង ២១ សន្លឹកខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយចំនួនដែលប្រហែលជាមានតែបុរសទេដែលនឹកឃើញវា ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

Loading...
SHARE