ថ្ងៃនេះចង់ដឹងបាននាំយករូបភាពប្លែកៗថ្មីដែលនិងនាំប្រិយមិត្តអោយសើចបន្លប់អារម្មណ៍តានតឹងដែលកំពុងកើតមានឡើង ដែលរូបភាពខាងក្រោមអាចនិយាយថាកើតឡើងដោយមនុស្សប្លែកដែលពួកគាត់បានធ្វើអ្វីដែលថ្មីនិងខុសពីគេ តែយ៉ាងណាត្រៀមបន្ថយសំណើចខ្លួនផងបើសិនជាអ្នកកំពុងមើលរូបភាពទាំងនេះអំឡុងពេលមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនច្រើន ។

Loading...
SHARE