កាក់ជារូបីយ៍វត្ថុដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅបន្តប្រើប្រាស់ដល់សព្វស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ជាក្រដាសប្រាក់ជំនួសស្ទើរទាំងស្រុង តែយ៉ាងក្រឡេកមកមើលកាក់ទាំងបេះវាបានប្រែ​មុខមាត់ស្ទើរទាំងស្រុងក្រោយក្នុងដៃនៃអ្នកគូរគំនូរទាំងនេះ ។

SHARE