ធម្មជាតិបានបង្កើតអោយមនុស្សជាភេទដែលមានភាពរឹងមាំហ៊ានប្រឈមនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានចំពោះមុខ ប៉ុន្ដែភាពក្លាហានក៏មានកម្រិតផងដែរ តែដោយឡែកសម្រាប់បុរសមួយចំនួនខាងពួកគាត់អាចនិយាយថាលើសពីក្លាហានគឺដល់ថ្នាក់យកជីវិតប្រថុយប្រថាននិងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ ។

មើលនៅនិងទ្វារទៅហាមគ្រប់យ៉ាង ហើយបញ្ជាក់ថាមានជាតិពុលទៀត

បើកាត់ដាច់ គាត់ក៏ទៅជាមួយហើយ

គ្មានចងអ្វីការពារទាំងអស់

គ្មានអ្វីការពារមុខទាល់តែសោះ

ប្រហេសតែបន្ដិចគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់

ចឹងៗអីហ៊ានឈរអត់

ប៉ុណ្ណឹងក៏ហ៊ានឈរដែរ

លើទ្វារនេះគ្មានសុវត្ថិភាពទេ

ប្រថុយទាំង២នាក់តែម្ដង

មើលគ្រិះខាងក្រោមចប់តែម្ដង

បើជ្រុលដៃអីចប់ហើយ

ថតកាំភ្លងចឹងម៉ង

Loading...
SHARE