ជាធម្មតាគំនូសឆ្លងផ្លូវសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើង ភាគច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយគឺអ្នកបើកបររថយន្តមួយចំនួនមិនព្រមបន្ថយល្បឿន។ដោយសារតែឃើញផលលំបាកសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងបែបនេះ Icelandបានបញ្ចេញគម្រូគំនូសថ្មីបែប3Dផុសចេញមកលើផ្លូវ។គម្រូថ្មីនេះមិនត្រឹមតែគូសឡើងដើម្បីពញ្ញាក់អារម្មណ៍អ្នកបើកថាដូចជាមានអ្វីនៅខាងមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បង្កប់លក្ខណៈសិល្បៈនៅក្នុងនោះផងដែរ។
ខាងក្រោមនេះជារូបភាពខ្លះៗ៖

 

Loading...
SHARE