ដូចអ្នកដែលដឹងស្រាប់ហើយតាមរយៈអត្ថបទមុនៗរបស់ ចង់ដឹង, អ្នកគំនូរមួយចំនួនព្យាយាមគូររូបភាពប្លែកៗដើម្បីរៀបរាប់ពីតថភាពនៃសង្គមជំនួសឲ្យការសរសេរជាសៀវភៅ ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញ៉ំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្នានូវរូបភាពច្នៃប្រឌិតបែបឌីជីថល ដែលចម្លែកៗ ប៉ុន្តែបង្កប់នូវអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅវិញម្ដង ដែលវាបានរៀបរាប់ពីសង្គមបច្ចុប្បន្ន ។

តោះទស្សនាបន្តិចទៅមើល ថាតើអ្នកយល់ពីគំនូរទាំងនេះបានដល់កម្រិតណា ៖

 

 

Source

Loading...
SHARE