បើសិនជាគេឲ្យអ្នកគូស Logo របស់ក្រុមហ៊ុនល្បីជាច្រើនដូចជា Apple, Stabuck និង Adidas ជាដើមតើអ្នកអាចគូសបានដែរឬទេ ?

ក្នុងករណីយកមកមើលហើយគូសភ្លាមប្រហែលជាអាចត្រូវច្រើន ប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រើការចងចាំហើយគូសឡើងវិញតាមការចងចាំនោះធានាថាភាគច្រើនប្រាកដជាច្រឡំ និងនឹកមិនឃើញ បើទោះបីជាពីមុនធ្លាប់ឃើញញឹកញយក៏ដោយ តែបើសិនជាឲ្យមើលប

ដោយចង់សាកល្បងថាតើមនុស្សចង់ចាំពី Logo ល្បីៗបានដល់កម្រិតណា និងហើយ Logo ណាខ្លះដែលមានអត្រាចង់ចាំខ្ពស់ជាងគេ គេហទំព័រ Signs.com បានឲ្យជនជាតិអាមេរិកចំនួន ១៥៦ នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី ២០ ឆ្នាំដល់ ៧០ ឆ្នាំ សាកល្បងគូរ Logo របស់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗចំនួន ១០ តាមការចងចាំរបស់ពួកគេ ។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផល ៖

1 Logo របស់ក្រុមហ៊ុន Apple

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

2 Logo របស់ Adidas

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

3 Logo Burger King

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

4 Logo Starbucks

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

5  Logo Ikea

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

6  Logo Domino’s Pizza

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

7  Logo 7-Eleven

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

8 Logo Foot Locker

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

9 Logo Target

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

10 Logo Walmart

លទ្ធផលនៃការគូររបស់មនុស្សទាំង ១៥៦ នាក់ ៖

សរុបទិន្នន័យ

ប្រភព

Loading...
SHARE