បើសិនជាអ្នកមើលរូបគំនូរទាំងនេះមួយភ្លែត អ្នកប្រហែលជាគិតថាវាគ្រាន់តែជារូបគំនូរធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកព្យាយាមមើលឲ្យយល់ពីអត្ថន័យរបស់វា គំនូរទាំងនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីការពិតជាច្រើនដែលបានកើតមានក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្ន ។ គំនូរខ្លះប្រហែលជាមានអត្ថន័យដៀមដាមដល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទៀតផង ប៉ុន្តែក៉ំខឹងអីនោះគ្រាន់តែជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះ ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE