នៅលើផែនដីនេះមានអំបូរសត្វច្រើនប្រភេទរាប់មិនអស់នោះទេ​ គ្រាន់តែមួយចំនួន​យើង​បាន​ស្គាល់ព្រោះធ្លាប់ឃើញវានៅកន្លែងណាមួយនៅជិតខ្លួនយើង ឬជួនកាលបានឃើញ​តាម​រយៈ​ឯកសារវីដេអូផ្សេងៗ តែដោយ​ឡែក​សត្វមួយចំនួន​ទៀតវាជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រ ដូចនេះមនុស្សជា​ច្រើនមិន​សូវជាបាន​ឃើញ​ឬលឺឈ្មោះពួកវានោះទេ​ ជាក់ស្ដែងដូចជាសត្វមួយចំនួន​ខាងក្រោមនេះ ៖

Umbonia Spinosa

The Panda Ant

Lowland Streaked Tenrec

Batfish

Mountain Goat

Hummingbird Hawk-Moth

Blue glaucus

Harlequin Mantis Shrimp

Patagonian Mara

Sunda Flying Lemur

Kiwa Hirsuta

Superb Bird-of-Paradise

Venezuelan Poodle Moth

Saiga Antelope

Atheris Hispida

Blue Parrotfish

Shoebill

Okapi

Narwhal

Thorny dragon