មុខមាត់​ពេល​នៅ​ក្មេង​និងពេល​ពេញវ័យ​របស់​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​គឺ​អាច​និង​ប្រែប្រួលខុសគ្នា​ខ្លាំង​ណាស់​ តែមនុស្ស​មួយ​ចំនួន​គឺមិនសូវខុសប្លែកកាល​ពី​តូចប៉ុន្មាន​ទេ​ ដូចនេះ​ហើយ​ក្រឡេក​មក​មើលមុខមាត់តារាល្បី​កាល​ពី​ក្មេង​ទាំង​នេះ​វិញ​មើល​ថា​តើ​អ្នក​ណា​ខុសប្លែក​ខ្លាំង​ខ្លះ ?

Adele

Ryan Gosling

Angelina Julia

Leonardo Carbrio

Chloe Grace Moretz

Neil Patrick Harris

Benedict Cumberbatch

Marilyn Monroe

Jennifer Aniston

Jackie Chan

Elijah Wood

Brooke Shields

Brad Pitt

Orlando Bloom

Robbie Williams

Lady Gaga

Justin Timberlake

Chris Pratt

Rihanna

Loading...
SHARE