មនុស្ស​យើង​ជៀស​មិន​ផុត​ឡើយ​ពី​ជួបបញ្ហា​ក្នុង​ជិវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ហើយ​ក្នុងភាព​ជា​យុវវ័យ​រឿង​ស្នេហា​គឺជា​បញ្ហា​ធំ​ដែល​មនុស្ស​ជួប​ប្រទះ​ជៀស​មិន​ផុត​ ដូចនេះ​ហើយ​ទើបវិចិត្រករ​មួយ​រូប​បាន​គូរជា​គំនូរ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ស្ដែង​ឡើង​ពី​បញ្ហា​ដែល​យុវវ័យជា​ច្រើន​ជួបប្រទះ​នោះ​ឡើង​មក​ ។

Loading...
SHARE