មនុស្ស​ទូទៅ​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ប្រើ​ប្រាស់​ដៃ​ស្ដាំ​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​មិន​ថា​ការ​សរសេរ​ឬ​បំពេញ​កិច្ចការ​អ្វី​ឡើយ​ តែ​យ៉ាង​ណា​មាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួនពួក​គាត់​មាន​ជំនាញ​ប្រើ​ប្រាស់​ដៃ​ឆ្វេង​ពី​កំណើត​ តែ​យ៉ាង​ណា​ដោយ​សារ​តែ​មាន​មនុស្ស​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ដៃ​ឆ្វេង​ដូចសម្ភារៈដែល​គេ​ផលិត​ភាគ​ច្រើន​ផលិត​សម្រាប់​ដៃ​ស្ដាំ​ដូចនេះ​ពួក​គាត់​តែង​តែ​ជួប​បញ្ហាមើលរូបទាំង​នេះ​ទៅ​ដឹង​ហើយ ។

អ្នកឆុងកាហ្វេដៃស្ដាំ តែ​អ្នកញាំុដៃឆ្វេង

តុរៀន

ពាក្យ​ដែល​គេ​និយាយទៅកាន់​អ្នក

កន្ដ្រៃឬកាំបិតមុខ២តម្រូវ​អ្នក​ដៃ​ស្ដាំ

ចាយលុយច្រើនជាងដើម្បីទិញ​របស់​ដូចគ្នាដែល​ដៃឆ្វេងអាច​ប្រើ​បាន

ធានាថាដៃអ្នក​ប្រឡាក់នៅ​ពេល​សរសេរខ្មៅដៃ ( សរសេរពី​ឆ្វេងទៅស្ដាំ )

Loading...
SHARE