ពេល​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​ណាមួយ​របស់​អ្នក​ខូចខាត​បើ​អ្នក​មិន​ទិញ​របស់​ថ្មី​ទេ​ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ការជាង​ដើម្បី​ជួស​ជុល​ព្រោះ​ពួក​គេ​មាន​ជំនាញ​និង​មាន​ឧបករណ៍​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​វិញ​ តែ​ផ្ទុយ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ខាង​ក្រោម​ពួក​គាត់​មិន​ត្រូវ​ការ​ជាង​មក​ជួយ​នោះ​គឺ​ពួក​គាត់​ច្នៃ​របស់​មាន​ស្រាប់​មក​ក្លាយ​ជា​ប្រយោជន៍​ឃើញ​ហើយ​អាច​សរសើរ​តែ​ក៏​ហួស​ចិត្ត​ផង​ដែរ ។

មិន​បាច់ដូរទ្វារថ្មី​តែ​បន្ថែម​អោយ​ក្លាយជា​សិល្បៈ​ទៅ​វិញ

របស់មាន​ស្រាប់​ច្នៃ​មើលបាន​យ៉ាង​ងាយ

ប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ដូរថ្មី

មួយ​នេះ​ដូចជា​គួរ​រក​ជាង​ដើម្បីជួសជុលហើយ

អាច​នៅ​ប្រើ​ការ​បាន

អង្គុយ​បាន​ដូចតែគ្នា

យក​តុក្កតា​ជ័រ​ទៅ​ទ្រជាប់​ដែរ​លោក​ព្រះ

សំខាន់​អោយ​តែ​មានកញ្ចក់

ជិះបានដូចតែគ្នា

ប្រសព្វ​យក​ Sticker មក​បិទ​ទៀត​ Pow

មិន​ដឹង​ថា​ស្កុត​ណឹង​អាច​ជួយ​បាន​ប៉ុណ្ណាទេ

អំពូល​ខូច​ប្រើ​ពិល​ជំនួស

ចេះយក​យក​កង​លេខ៨​មក​ប្រើ​ចឹង​កើត

កុំព្យូទ័រក្ដៅ​មែន​ទេ កង្ហារជួយបាន

ចុម​បិទស្កុតទៀត

Loading...
SHARE