ក្រោយការវិនិច្ឆ័យ និង សម្រេចចិត្តយ៉ាងលំបាក ទីបំផុតលទ្ធផលនៃការប្រកួតរូបថត National Geographic Travel Photographer ប្រចាំឆ្នាំរបស់  ២០១៧ ក៏បានចេញមក ។ ហើយនេះគឺជាជ័យលាភីទាំង ១៨ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ប្រភព ៖ mirror និង National Geographic

SHARE