ប្រហែលជាស្លាកសញ្ញាដែលគេដាក់នៅមុខបន្ទប់ទឹកដែលបញ្ជាក់ថាជាបន្ទប់ទឹកស្រី ឬ បន្ទប់ទឹកប្រុសដែលគេប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃវាដដែលពេក ទើបគេបង្កើតនូវស្លាកសញ្ញាថ្មីជំនួសវិញ ដែលស្លាកសញ្ញាថ្មី គ្រាន់តែឃើញអ្នកហួសចិត្ត និង អស់សំណើចមិនខាន ។

តោះទៅមើលស្លាកសញ្ញាបន្ទប់ទឹកដែល Update ថ្មីបន្តិចទៅមើល ៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Loading...
SHARE