ស្ថាបត្យករ និងជាអ្នកថតរូបអាជីពលោក Alessio Forlano បានផ្សារភ្ជាប់រវាងអាជីព និងចំណាប់​អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការថតយករូបភាពបែបសខ្មៅនៃស្ថាបត្យកម្មទំនើបៗនិងអស្ចារ្យឲ្យចេញជារូបភាពដ៏គួរ​ឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

លោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនៃការថតរូបរបស់លោកគឺផ្តោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនូវរចនាបទ​នៃសំណង់អស្ចារ្យដើម្បីជាគោលមួយសិស្ស និស្សិតស្ថាបត្យកម្មក្នុងការធ្វើការច្នៃប្រឌិត បង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មី កាន់តែ​អស្ចារ្យនាពេលអនាគត។ ទោះជាយ៉ាងណក្តីរូបថតសខ្មៅទាំងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្នាដៃសិល្បៈដែលបានបង្ហាញ​យ៉ាងច្បាស់ពីសោភ័ណភាពដ៏អស្ចារ្យនៃសំណង់អគារដែលគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយភាពផ្ចិតផ្ចង់ និងយក​ចិត្តទុកដាក់បំផុត៕

Alessio Forlano - Architectural Photography

Alessio Forlano - Architectural Photography

Alessio Forlano - Architectural Photography

Alessio Forlano - Architectural Photography

Alessio Forlano - Architectural Photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

alessio forlano black and white architecture photography

Loading...