ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់សព្វថ្ងៃកាន់តែវិវត្តទៅមុខឥឈប់ឈរហើយការច្នៃម៉ូតវិញគឺកាន់តែសីុវីល័យនិងទៅតាមអ្វីដែលសង្គមសព្វថ្ងៃនិយមចូលចិត្ត។ តែយ៉ាងណាមិុញសម្លៀកបំពាក់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញមិនមែនជាសម្លៀកដែលសិុចសីុឡុយឆាយអីនោះទេ តែវាអាចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែបង្កប់នូវអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាជ្រៅសម្រាប់អ្នកពាក់វា។ ដូចជាឈុតគូរស្នហ៍ខាងក្រោមនេះវាគឺកំពុងមានភាពពេញនិងយមយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាសាកសមបំផុតសម្រាប់លោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ឬអ្នកដែលមានគូរទាំងឡាយ។​

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

១១.

១២.

១៣.

១៤.

១៥.

១៦.

១៧.

១៨.

១៩.

២០.

២១.

២៣.

២៤.

២៥.

២៦.

Loading...
SHARE