កងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន័នូវសព្វាវុធជំនាន់ថ្មីជាច្រើនដើម្បីទុកប្រើខ្លួនឯង និងប្រកួតប្រជែង​ក្នុងទីផ្សារអាវុធលើពិភពលោកផងដែរ។ តួយ៉ាងដូចជាប្រភេទរថក្រោះប្រយុទ្ធសេរីកំពូលរបស់រុស្ស៊ី T-14 Armata ដែលបាន​បង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំង។ នៅមិនទានអស់ទេ ខាងក្រោមនេះជារថក្រោះដែលរុស្ស៊ីមាននាពេលបច្ចប្បន្ន៖

រថក្រោះម៉ូដែល T-34
ម៉ូដែលនេះត្រូវបានដាក់បង្ហាញតាំងពីទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៤០ ជាមួយនឹងកាណុងកាំភ្លើងធំទំហំ​ 85ម.ម

One of many T-34 models, the T-34-85 was introduced in the 1940s with an 85mm cannon. These days, however, the T-34-85 can only be found in museums, Stratfor analyst Sim Tack told Business Insider. A few, however, have reportedly been used by Russian-backed separatists in Ukraine.រថក្រោះ T-55
T-55 ត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្នុងអំឡុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៥០ ភ្ជាប់ជាមួយកាណុងទំហំ ១០០ម.ម រត់បានល្បឿន 50 ទៅ55គ.ម/ម៉ បច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមាន 2,800គ្រឿង សម្រាប់បម្រុងទុក
First developed in the mid-1950s, the T-55 has a 100mm cannon and a top speed of approximately 30-34 mph. As with most tanks, it was upgraded numerous times over the years. While the T-55 is no longer an active tank, Russia currently has about 2,800 in reserve, according to Tack.រថក្រោះ T-62 sports
វាត្រូវបានអភិវឌ្ឍបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ១៩៦១ កាណុងកាំភ្លើង ១២៥ម.ម ល្បឿន50គ.ម/ម៉  បច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមាន 2,500គ្រឿង សម្រាប់បម្រុងទុក
Introduced in 1961, the T-62 sports a 115mm cannon and has a top speed of about 31 mph. While it's no longer in service, Russia currently has about 2,500 in reserve, Tack said.រថក្រោះ T-64
T-64 ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ មានកាណុងទំហំ ១២៥ម.ម ល្បឿនចាប់ពី44-55គ.ម/ម៉​អាស្រ័យទៅតាមម៉ូដែលរបស់វា បច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមាន 2,000គ្រឿង សម្រាប់បម្រុងទុក
The T-64 was introduced in the early 1960s, and has a 125mm cannon and a top speed of about 27-34mph, depending on the model. It's also no longer in service, like the T-55 and T-62, but Russia has about 2,000 in reserve, Tack said.រថក្រោះ T-90A
ចាប់ផ្តើមផលិតក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ជាមួយនឹងកាណុង 2A46M 125 mm smoothbore សម្រាប់ម៉ូដែលនេះ​រុស្ស៊ីដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងវិស័យយោធា៣០០គ្រឿង និងម៉ូដែលT-90As សម្រាប់បម្រុងទុក២០០គ្រឿង
Production of the T-90A began in 1992, and it comes with a 2A46M 125 mm smoothbore cannon. Russia currently has 350 active T-90As and 200 in reserve.រថក្រោះ T-80U
ចូលបម្រើការកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥ ជាសេរីកំពូលក្នុងម៉ូដែល T-80។ វាបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបញ្ជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ​ 9M119 Refleks ដែលបាញ់ចេញពីកាណុងទំហំ 125 ម.ម ដែលត្រូវបានដាក់បម្រើការ300គ្រឿង និងបម្រុងទុក3,000គ្រឿង
The T-80U came into service in 1985, and it's an advanced version of the T-80, which was introduced in 1976. The T-80U has a 9M119 Refleks anti-tank guided missile system, which can be fired from its 125mm cannon. Russia currently has 450 in active service and 3000 in reserve, Tack said.រថក្រោះ T-72B3
វាជាម៉ូដែលកំពូលដែលត្រូវបានឡើងសេរីលើ T-72s វាក៏មានបំពាក់ប្រព័ន្ធបញ្ជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ​ 9M119 Refleks ដែលបាញ់ចេញពីកាណុងទំហំ 125 ម.ម។ ចំពោះ T-72s ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងជួរទ័ពចំនួន1,900គ្រឿង និង 7,000 គ្រឿងសម្រាប់បម្រុង
Upgraded around 2013, the T-72B3 is the most advanced version of the T-72s. It also has a 9M119 Refleks anti-tank guided missile system fired from the 125mm cannon. In total, Russia has about 1,900 T-72s in service and 7,000 in reserve, Tack said.រថក្រោះទំនើបចុងក្រោយ T-14 Armata
វាមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយក្នុងវិស័យយោធា ដែលមានកាណុងវាយប្រហាររហ័សដែលអាចបាញ់​មីស៊ីលបញ្ជាដោយប្រព័ន្ធឡេសឺបានចម្ងាយជាង12គ.ម
The T-14 Armata comes with a high velocity 125mm cannon that also fires laser-guided missiles up to 7.4 miles away, Task and Purpose said. The US' M1A2 SEP V3 Abrams’ main gun only has a range of about 2.4 miles.ប្រភព ៖ Business Insider

Loading...