ប្រសិនបើអ្នកគិតថា រូបថតដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកមិនស្រស់ស្អាត មិនឡូយនោះ អ្នកអាចមើលរូបថតពីដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកទេសចរទាំងនេះ ព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវិញ។ មូលហេតុគឺរូបថតដំណើរកម្សាន្តទាំងនេះ បែបយ៉ាប់ជាងរូបថតយ៉ាប់ៗរបស់អ្នកទៅទៀត។

ប្រភព៖ Galacticbuzz

Loading...
SHARE