ធម្មតា​ពេល​ឃើញ​មាន​ផ្លាក​សញ្ញា​ឬ​មាន​ក្រដាស​ការ​បង្គាប់​​បញ្ជា​ណា​មួយ​ដែល​សម​ស្រប​យើង​គ្រប់​គ្នា​តែង​តែ​គោរព​តាម​ ដោយ​ឡែក​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ខាង​ក្រោម​ពួក​គាត់​ក៏​គោរ​ព​តាម​ដែរ​តែ​ពួក​គាត់​គោរព​លើ​ស គឺ​គោរព​ទាំង​មិន​យល់​មើល​មិន​យល់​ន័យ​នៃ​ការ​បញ្ជា​ច្បាស់​ទៀត​ផង​ ។

គេ​ប្រាប់ថា​មួក​ចឹង​គាត់​ក៏​យក​មក​ពាក់​ទៅ

គាត់​ធ្វើតាម​ផ្លាក​សញ្ញា

គេ​ប្រាប់ថា​អោយ​គូរស្ពាន

ផ្លាក​សញ្ញា​គេ​បញ្ជាក់​ចឹង

គាត់ឈប់​ហើយ

One Word

ប៉ះ​ដោយ​ភ្នែក​

យក​អោយ​គ្រប់​៥

គាត់​កំពុង​ធ្វើ​តាម​ការ​បញ្ជា

Loading...
SHARE