ទិដ្ឋភាពថតពីលើអាកាសដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញនូវទេសភាព​ទឹក​ពណ៌ចម្រុះ ប្រៀបបាននឹងការកំពប់ទឹកថ្នាំអ៊ីចឹងដែរ។ នេះជាបឹងដែលបញ្ចូលទឹកសមុទ្រសម្រាប់ចម្រាញ់ជាអំបិល​មួយដែលរងនូវឥទ្ធិពល​នៃ​បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនកម្តៅជាហេតុធ្វើឲ្យ​ចាប់​ផ្តើមលេចឡើងនូវពណ៌លើផ្ទៃបឹងទាំងមូល៕

ប្រភព ៖ ECNS

Loading...