​មិត្តរួមបន្ទប់ប្រៀបបីដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអញ្ចឹង។ សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចេះយល់ចិត្តគ្នានិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំ។ ហើយប្រហែលជាដោយសារតែការយល់ចិត្តគ្នានេះហើយបានជាពួកគេហានធ្វើរឿងលេងសើចបែបកប្លែងៗទាំងនេះចំពោះមិត្តរបស់ពួកគេដោយមិនមានការក្រែងចិត្តខ្លាចមិត្តរបស់ខ្លួនខឹងអ្វីបន្តិចសោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសារខ្លីៗរបស់អ្នកដែលនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាផ្ញើរទុកឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួន។ អានហើយប្រាកដជាសើចជាមិនខាន។

 

Loading...
SHARE