សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ក៉ំព្យូទ័រ មិនថាជាប្រភេទ Laptop ឬជា Desktop នោះទេ នៅពេលដែលប្រើប្រាស់កាន់តែយូរអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាក៉ំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងកើនកម្ដៅដែរឬទេ បញ្ហានេះមិនសូវជាកើតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រប្រាស់ត្រឹមតែវាយឯកសារធម្មតាទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមធំៗ ឬ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាតត់រូបភាព ឬ វីដេអូ ប្រាកដជាជួបបញ្ហានេះញឹកញាប់។

តោះឥលូវសាកមកមើលវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយកំដៅដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចទាំងនេះបន្តិចទៅមើល ( ហាមហើយហាមទៀត ក៉ំធ្វើតាមឲ្យសោះ គ្រាន់តែមើលហើយសើចលេងបាបហើយ) :

 

Loading...
SHARE