អ្នក​ភ្នែក​វៃ​នឹង​ពូកែ​សង្កេត​គឺជាមនុស្សដែលមានសម្ថភាពអាចកត់សម្គាល់បានសូម្បីតែចន្លោះប្រហោងតូចមួយ ដូចនេះដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីភាពអំណត់អត់ធ្មត់និងចង់ដឹងថាតើអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតនិងម៉ត់ចត់កំរិតណានោះចូលសាកល្បងស្វែងរកចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ។

១.​ ចូលរកចំនុចបីខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

២. ចូលស្វែងរក៤ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៣. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៤. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៥. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៦. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៧. ចូលស្វែងរក២ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៨. ចូលស្វែងរក២ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

៩. ចូលស្វែងរក៤ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

១០. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

១១. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

១២. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

១៣. ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

១៤.​ ចូលស្វែងរក៣ចំនុចខុសគ្នានៅក្នុងរូបខាងក្រោម

ចម្លើយ

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

១១.

១២.

១៣.

១៤.

Loading...
SHARE