ធ្លាប់តែឃើញគេបង្ហោះរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយស្រមៃថាចង់ថតឲ្យបានដូចជាគេដែរ ឥលូវមកមើលពីរបៀបដែលគេថតបន្តិចទៅមើល ថាតើរូបថតមួយសន្លឹកៗដែលអ្នកធ្លាប់លួចសរសើរនោះគេថតរបៀបណា ហើយ ថតនៅឯណាដែរ ?

 

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

 

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

 

៣៦

 

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៣

៤៤

៤៥

៤៦

៤៧

៤៨

៤៩

៥០

៥១

ប្រភព ៖ Facebook

 

 

SHARE