ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូរបៀបរស់ខុសឆ្ងាយពីមុនយ៉ាងខ្លាំង នេះក៏ដោយសារតែការវិវឌ្ឍន៍លឿនដូចផ្លេកបន្ទោររបស់បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសស្មាតហ្វូន និងបច្ចេកវិទ្យាអ៉ីនធើណេត ។ អ្នកអាចមិនចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាខ្លះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែសាកមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះបន្តិចទៅមើល វាអាចជាទម្លាប់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ឬ នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ ហើយទង្វើបែបនេះប្រហែលជាគ្មានទេកាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ។

 

Loading...
SHARE